اعداد تاکسی

عددی را که به n طریق مختلف به صورت حاصل جمع مکعبهای دو عددمثبت باشد ، n ــامین عدد تاکسی می نامند و آنرا با Taxicab Number نمایش می دهند. ،هاردی و رایت ثابت کردند برای هر عدد طبیعی n ناکوچکتر از 1 ،n ــامین عدد تاکسی وجود دارد!

کوچکترین عددی که به دوطریق حاصلجمع توانهای چهارم دو عدد مثبت می باشد توسط اویلر یافت شده است:

635318657 حاصلجمع توان چهارم 59 و 158 همچنین توانهای چهارم 133 و 134 می باشد.

تاریخچه اعداد تاکسی

زمانی که ریاضیدان انگلیسی هاردی برای عیادت ریاضیدان شهیر هند رامانوجان به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره کرد که شماره تاکسی که به وسیله آن به بیمارستان آمده، عدد بی ربط و بی خاصیت 1729 بوده است . رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یادآور شد که اتفاقا 1729 بسیار جالب توجه است .البته اولین مطلب موجود در رابطه با این خاصیت 1729 به کارهای بسی ریاضیدان فرانسوی قرن هفدهم باز می گردد.

- خود ۱۷۲۹ عدد اول است.
- دو عدد ۱۷ و ۲۹ هر کدام عدد اول هستند.
- جمع چهار رقم (9+2+7+1) تشکیل دهنده آن میشود ۱۹ که اول است.
- جمع دو عدد اولیه (8=7+1) و دو عدد آخری (11=9+2) میشود ۸۱۱ که باز هم عدد اول است.
- دو عدد ابتدایی (7+1) اگر جمع شوند و کنار دو رقم آخری قرار بگیرند عدد ۸۲۹ میشود که باز هم عدد اول است.
- دو عدد اولیه و در عدد آخری اگر از هم دیگر کم شوند(6=1-7 و 7=2-9)؛عدد ۶۷ ساخته میشود که باز هم عدد اول است.
- سه عدد سازنده آن عدد اول است (۱و۷و ۲).
- جمع عددی اعداد تشکیل دهنده ۱۷۲۹ یا:۱+۷+۲+۹=۱۹ است؛
- عکس ۱۹ عدد ۹۱ است؛ اگر ۱۹*۹۱بشود نتیجه برابر ۱۷۲۹ می شود. این هم یکی دیگر از اختصاصات ۱۷۲۹ است که در هر عددی دیده نمیشود.
- عدد 1729 اولین عددی است که می توان آنرا به دو طریق به صورت حاصلجمع مکعبهای دو عدد مثبت نوشت :
12 به توان 3 به علاوه 1 به توان 3 و 10 به توان 3 به علاوه 9 به توان 3 هردو برابر 1729 می باشند .

اعداد تاکسی دیگر

کوچکترین عددی که به سه طریق مختلف حاصل جمع مکعبهای دو عدد مثبت است این عدد 87539319 می باشد که در سال 1957توسط لیچ کشف شد: 414 به توان 3 + 255 به توان 3 و 423 به توان 3+ 228 به توان 3 و 436 به توان 3 + 167 به توان 3 هر سه جوابشان برابر 87539319 است .

برای دیدن عکس ها با اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید.

یکمین عدد تاکسی

 

دومین عدد تاکسی

 

سومین عدد تاکسی

 

چهارمین عدد تاکسی

 

پنجمین عدد تاکسی

 

ششمین عدد تاکسی

 

هفتمین عدد تاکسی

 

هشتمین عدد تاکسی

 

نهمین عدد تاکسی

 

دهمین عدد تاکسی

 

یازدهمین عدد تاکسی

 

دوازدهمین عدد تاکسی

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی