پرسش نامه های مدیریت

پرسشنامه رویکرد مبتنی بر شایستگی

آموزش مبتنی بر شایستگی توسط پرسشنامه ای که بر اساس طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی توسط هدایتی و همکاران (1395) تدوین شده است، سنجیده می شود.

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران ۱۹۹۶ بر اساس مدل  هرزبرگ ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی ۳۶ عبارت رضایت بخشی، ۳۶ عبارت نارضایتی شغلی است که در هر کدام هم عوامل انگیزش و هم عوامل بهداشتی موجود است.

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه ای 18 سوالی که توسط مرتضی امانی آشلوبلاغ و برگرفته شده از الگوی والتون (1388) ساخته شده، استفاده گردید و متغییرهای مربوط به کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر یزد از قبیل:

پرسشنامه سنجش رهبری تحول آفرین

برای سنجش رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوالیو (١٩٩٠) که ٤ بعد (ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ملاحظه فردی و انگیزش الهام بخش) را مورد بررسی قرار میدهد که در ٢٠ گویه تنظیم شده است که هریک از این مؤلفه ها بر اساس طیف لیکرت (کاملاً مخالفم =١ تا کاملاً موافقم =٥) نمره گذاری می شود (موغلی ، 2003).

پرسشنامه سنجش و اندازه گیری متغیر «سرمایه اجتماعی»

این پرسش نامه که پیش‌تر در پژوهش افرادی چون حکیم زاده (1390) به کار گرفته شده بود؛ متناسب با چارچوب نظری پژوهش، از طریق 31 گویه و جواب‌هایی در قالب طیف لیکرت با دامنه ای هفت درجه ای از «کاملاً موافقم» تا «کاملاً مخالفم»، به اندازه گیری هفت مؤلفه‌ی احصا شده برای متغیر سرمایه اجتماعی می‌پردازد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۲-۱۶۶-۰۳۶۵

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line