یک معما که هرکس این مساله رو حل بکنه جزو 2 درصد افراد باهوش جهان است! (االبته زمان خودش)
آلبرت اینشتین این معما را در قرن نوزدهم میلادی نوشت. به گفته وی 98 درصد از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند.
1 - در خیابانی، 5 خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد .
2 - در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
3 - این 5 صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوت نگهداری می کنند.


سؤال : کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

تصویر تصادفی