فصل چهارم : معادله‌ها و نامعادله‌ها

مباحث شامل :
درس 1 : معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن
درس 2 : سهمی
درس 3 : تعیین علامت


سهمی صفحه 88 جزوه - صفحه 77 کتاب درسی

 


تصویر تصادفی