فرمول های انتگرال 

قواعد انتگرال برای توابع کلی :

قواعد انتگرال برای توابع کلی
قواعد انتگرال برای توابع کلی
قواعد انتگرال برای توابع کلی
قواعد انتگرال برای توابع کلی
قواعد انتگرال برای توابع کلی
قواعد انتگرال برای توابع کلی

انتگرال گیری از توابع گویا :

انتگرال گیری از توابع گویا
انتگرال گیری از توابع گویا
انتگرال گیری از توابع گویا
انتگرال گیری از توابع گویا

انتگرال گیری از توابع غیرگویا :

انتگرال گیری از توابع غیرگویا
انتگرال گیری از توابع غیرگویا
انتگرال گیری از توابع غیرگویا

انتگرال گیری از لگاریتم ها :

انتگرال گیری از لگاریتم ها
انتگرال گیری از لگاریتم ها

انتگرال گیری از توابع نمایی :

انتگرال گیری از توابع نمایی
انتگرال گیری از توابع نمایی

انتگرال گیری از توابع مثلثاتی :

انتگرال sinx
انتگرال گیری از توابع مثلثاتی
انتگرال گیری از توابع مثلثاتی
انتگرال گیری از توابع مثلثاتی
انتگرال سیکانت
انتگرال گیری از توابع مثلثاتی
انتگرال گیری از توابع مثلثاتی
انتگرال گیری از توابع مثلثاتیانتگرال گیری از توابع مثلثاتی

انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی :

انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع هیپربولیکی

انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی :

انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی
انتگرال گیری از توابع معکوس هیپربولیکی

بعضی انتگرال های معین :

(if n is an even integer and )
(if is an odd integer and )

(,

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی