فیلم آموزشی ریاضی هشتم

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل اول

  آموزش ریاضی هشتم - فصل اول

  در فصل عدد های صحیح و گویا، نحوه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد کسری یا همان گویا رو یاد میگیریم و با دنیای اعداد آشنا میشیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل پنجم

  در فصل بردار و مختصات، اول بردار ها رو معرفی می کنیم و بعد از جمع متناظر میگیم. سپس یاد میگیریم چطور بردار ها رو در هم ضرب کنیم و با بردار های واحد مختصات و کاربردشون آشنا میشیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل چهارم

  در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل کنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل دوم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل دوم

  در فصل عددهای اول، با استفاده از الگوریتم غربال اعداد اول رو پیدا می کنیم و تجزیه به اعداد اول توان دار رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل سوم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل سوم

  در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی الاضلاع و ارتباطش با مربع میگیم و از توازی و تعامد مسائلی حل میکنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل ششم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل ششم

  در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم و یاد میگیریم چطور از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که قطعا دو شکل هم نهشت هستند.
  پیشنیاز : برای این درس بایستی حتما ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل نهم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل نهم

  در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره زاویه مرکزی و زاویه محاطی دایره میگیم و تعدادی از قوانین رو باهم اثبات می کنیم و کار با فرمول طول و زاویه کمان رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز :برای یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل هشتم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل هشتم

  در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و درصد شانس میگیم و در آخر بررسی حالت های ممکن رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل هفتم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل هفتم

  در فصل توان و جذر، از تقسیم توان ها و نحوه ساده کردنشون میگیم و بعد بطور مفصل با جذر تقریبی و خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها آشنا میشیم و در آخر نحوه نمایش اعداد رادیکالی روی محور رو یاد میگیریم..
  پیشنیاز : برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم ...

تصویر تصادفی