فصل 9 ریاضی هفتم

  • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل نهم

    آموزش ریاضی هفتم - فصل نهم

    در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم و سپس از نمودار تقریبی و نمودار دایره ای و درصد گیری میگیم. بعد از آن احتمال و اندازه گیری شانس رو میخونیم.
    پیشنیاز :توانایی درصد گیری سریع.

    ...

تصویر تصادفی