راهنمای دانلود :

دانش آموزان عزیز برای استفاده رایگان از حل المسائل باید روی آیکون دانلود ... که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید و آنرا دانلود کنید.

(برای راحتی دانلود، رمز فایل ها برداشته شد.)

آموزش ریاضی هفتم - فصل ۸

بردار: پاره خط جهت داری است که نشان دهنده ی حرکت از یک نقطه به نقطه ی دیگر است.

جمع متناظر با بردار: عدد انتهای بردار = عدد بردار + عدد ابتدای بردار

دو بردار قرینه: دو بردار را قرینه گویند، هرگاه هم راستا و هم اندازه بوده ولی جهت آن ها مخالف هم باشند.

دو بردار مساوی: دو بردار را مساوی گویند هرگاه هم راستا، هم اندازه و هم جهت باشند.

دستگاه محور مختصات: این دستگاه از دو محور عمود بر هم تشکیل شده است. محور افقی را محور طول یا x گویند، محور عمودی را عرض یا y گویند.

نمایش نقطه روی محور مختصات: ابتدا طول نقطه را روی محور طول ها و بعد عرض نقطه را روی محور عرض ها مشخص مـی کنـیم. سپس از این دو نقطه دو خط موازی محورها رسم می کنیم، محل برخورد این دو خط جای نقطه را مشخص می کند.

مختصات بردار: برای به دست آوردن مختصات هر بردار، از ابتدای بردار حرکت افقی و سپس حرکت عمودی را می شماریم. (مثلث قائم الزاویه ای درست می شود). جهت حرکت، علامت بردار را مشخص می کند و اندازه ی حرکت، عدد بردار را تعیین می کند.

جمع مختصات ها: در جمع مختصات ها طولها با هم و عرض ها با هم جمع می شوند.

 

پیشنیاز: برای یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم فصل اعداد صحیح و فصل جبر و معادله رو خوب تمرین کرده باشید.

کتاب ریاضی هفتم - فصل هشتم


معرفی بردار و نحوه نوشتن مختصات حرکت بردارها روی محور مختصات 


کار با محور مختصات و راستای x و y 


مختصات بردار ها


جمع متناظر


انتقال


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی