بچه داری آقایان متاهل

زنده باد به آقایان زن ذلیل

.

.

.

شیر دادن مخصوص آقایان خوش ذوق

.

.

.

شیر دادن آقایان

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی