خودروسازی فوق پیشرقته ایران در ایام القدیم

تازه کم کم لامبورگینی به صنعت ما نزدیک شده !!

.

.

.

لامبورگینی و پیکان

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی