آثار نظامی گنجوی

  • دانلود کتاب الکترونیکی خسرو و شیرین

    کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی‌ و معروفترین اثر و به عقیده گروهی از سخن‌سنجان شاهکار اوست. در حقیقت نیز، نظامی‌ با سرودن این دومین کتاب

    ...
  • دانلود کتاب لیلی و مجنون نظامی

    کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی است. این مجموعه سومین مثنوی از مجموعه مثنوی‌هایی است که به خمسه نظامی

    ...

تصویر تصادفی