پرسشنامه عوامل کالبدی مدارس

برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت نقش عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان از این پرسشنامه استفاده شد.

این پرسشنامه 14 سوالی شاخص ها و عوامل کالبدی و فیزیکی مدارس را بررسی می کند و توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی سوالات استخراج و رواسازی شده اند (ترکمان و همکاران ،1395).

برای تعیین روایی سوالات پرسشنامه، از روایی سازه و برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. در مواقعی که محقق از همبستگی مجموعه‌ای از متغیرها بخواهد تغییرات آنها را در عامل‌های محدودتر خلاصه کند یا خصیصه زیربنایی مجموعه‌ای از داده‌ها را تعیین نماید از روش تحلیل عاملی استفاده می‌کند و لازم است که ماتریس کوواریانس متغیرهای اندازه‌گیری شده تحلیل شود (سرمد، بازرگان و حجازی،1391). ماتریس کوواریانس در تحلیل عاملی با دو هدف متفاوت می‌تواند تحلیل شود:

  • هدف اکتشافی
  • هدف تائیدی

در صورتی که محقق درباره تعداد عوامل خصیصه‌ها، فرضیه‌ای نداشته باشد تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد تحلیل تائیدی نامیده می‌شود (همان منبع). از طرفی، بررسی مناسب بودن حجم نمونه انتخابی برای انجام تحلیل عامل نیز ضروری است و بدین منظور لازم است از کفایت نمونه‌گیری کایزر- مایر- اولکین و آزمون بارتلت استفاده شود.

ابزار گردآوری اطلاعات

ابزارهای زیادی برای جمع آوری داده ها وجود دارند که توسط آنها آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک، مطالعات کتابخانه ای اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها پرسشنامه  خواهد بود.

پرسشنامه مجموعه سئوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق میداند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجه را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده هاست (راضی، جلالدین ،1392).

 

تعریف عملیاتی :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول: 3010
سوالات : 16
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line