پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی

پرسشنامه برنامه درسی اجرا شده متناسب با اهداف و محتوای کتاب درسی در 4 عامل کلی به کمک صاحب نظران و متخصصین حوزه برنامه ریزی درسی و معلمان پایه ششم طراحی شد که شامل 46 گویه بود و میزان موافقت یا مخالفت معلمان با اجرای گویه ها در کتاب درسی را بررسی نمود .عامل اول که شامل سوالات 1 تا 12 بود منش تفکر را در دانش آموزان بررسی کرد. عامل دوم مربوط به مهارت حل مساله در دانش آموزان بود که شامل سوالات 13 تا 25 بود.

عامل سوم که سوالات 26 تا 35 را شامل می شد به بررسی مهارت طرح پرسش مناسب در دانش آموزان پرداخت و در نهایت عامل چهارم  با سوالات 36 تا 46 به دنبال کاوش در میزان مهارت نتیجه گیری دانش آموزان در مرحله اجرای برنامه درسی بود.

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه در پژوهشی با عنوان بررسي ميزان انطباق برنامه درسي قصد شده، اجرا شده و كسب شده، در درس تفکر و پژوهش سال ششم ابتدايي منطقه مهربان تبریز در سال تحصیلی 96-97 توسط یعقوبی تهیه شد. برای تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته شده، (محتوایی و صوری) از نظر متخصصان علوم تربیتی و معلمان درس تفکر و پژوهش استفاده شد. همچنین جهت تعیین پایایی ابزار اندازه گیری ابتدا پرسشنامه ها در یک جامعه 30 نفری از معلمان در شهر تبریز اجرا شد و باتوجه به اینکه کرونباخ بر همسانی درونی ابزار اندازه گیری تاکید می کند برای ارزیابی میزان پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه مقدار82/0 توسط نرم افزار SPSS بدست آمده است.

 

تعریف مفهومی متغیر :
تعریف عملیاتی :
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :
روایی  پرسشنامه :
پایایی پرسشنامه :
منبع :
کد محصول: ۳۰۰۱
مولفه : 4
سوالات : 46
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line