پرسشنامه کیفیت تدریس

این پرسشنامه دارای 38 سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت تدریس از ابعاد مختلف (طرح درس، اجرای درس، ارزشیابی  تدریس، روابط بین فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد.

در پژوهش زابلی و همکاران (1393) روایی صوری و محتوای پرسشنامه توسط کارشناسان و اساتید دانشگاه بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۷۶ بدست آمده است که نشان دهنده پایایی خوب این ابزار است.

تعریف کیفیت تدریس

تعریف متعدد از کیفیت تدریس بیانگر تاکید متخصصان بر درک آن است. تدریس در لغت به معنای گفتن و درس دادن است (معین، 1380). واژه ی تدریس به معنای عمل کردن است و هدف آن تداوم یادگیری پس از ترک کلاس است (جویس و همکاران، 2015).

تدریس را عبارت از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، براساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگردان است (شعبانی، 1398).

بعضی تدریس را بیان صریح معلم درباره آنچه باید یادگرفته شود می دانند و گروهی دیگر تدریس را تعاملی می دانند که بین معلم، دانش آموز و محتوا در کلاس درس جریان دارد. عده زیادی از مربیان و متخصصان آموزش و پرورش، تدریس را فراهم آوردن موقعیت ها و فرصت هایی می دانند که یادگیری دانش آموزان را تسهیل می کند. گیج (1376) معتقد است که تدریس عبارت است از هر فعالیتی از جانب  یک فرد که به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگری انجام می شود. میشکل اکشوت اذعان می دارد که تدریس فعالیتی است که در آن شخص یاد گرفته (استاد) به فراگیر خود، چیزهایی را می آموزد و تمام یادگیری با تدریس است که تحقق می یابد (شعبانی و رکی،1378).

تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم، برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرش ها، گرایش ها، باورها، عادت ها و شیوه های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی راکه می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر می گیرد (میرزامحمدی، 1391 ).

تدریس عبارت از تعامل سه رکن اساسی یعنی آموزشگر، فراگیر و مواد درسی بر اساس برقراری روابط کیفی بین آنها است. عمل تدریس یک فرایند پویا و در حال تغییر است و این تغییر با تغییر در هر یک از عوامل تدریس یعنی آموزشگر، فراگیر و مواد درسی حادث می شود. به همین دلیل بکارگیری فنون و روش های تدریس برحسب عامل تغییر یافته تعیین می شود (حجازی، 1386). دان (1990) تاکید می کند که اگر بر کیفیت تدریس تمرکز نشود اصلاح رفتار و به دنبال آن یادگیری ممکن نخواهد شد.

تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

اعتبار یا روایی محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوا معمولاً توسط افرادی متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین می شود (سرمد و همکاران، 1391).

روایی پرسشنامه

برای بررسی اعتبار محتوایی پرسشنامه ها، مولفه های انتخابی در اختیار 3 نفر از استادان و صاحبنظران تعلیم و تربیت قرار خواهد گرفت و نظرات آن ها جمع بندی شده و پس از حذف و اضافه کردن برخی متغیرها و ویژگی ها، پرسشنامه ها تنظیم خواهد گردید.

پایایی پرسشنامه

برای به دست آوردن میزان پایایی پرسشنامه، ابتدا از هر پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش شد؛ سپس اعداد و ارقام به‌دست‌آمده در برنامه آماری اس پی اس اس وارد شد تا ضریب آلفای کرنباخ برای داده‌ها محاسبه شود. لازم به ذکر است که میزان ضریب بالای ۰/۷ برای آلفای کرنباخ نشان‌دهنده پایایی مناسب است. ضرایب بدست آمده نشان داد که پرسشنامه ها پایایی قابل قبولی دارند.

مولفه ها

پرسشنامه ارزیابی کیفیت تدریس دارای ۸ مولفه به شرح زیر می باشد:

  • تسلط بر محتوا
  • تدوین طرح درس
  • مهارت های تدریس
  • تدوین طرح درس
  • مدیریت کلاس درس
  • راهنمایی و مشاوره
  • ارزیابی عملکرد یادگیری
  • مهارت های ارتباطی معلم با دانش آموز
  • رعایت مسائل اخلاقی در آموزش و تدریس

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول : 3013
تعداد مولفه : 8
سوالات : 38
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line