پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی حاوی ۲۰ سوال استاندارد بوده و هدف آن بررسی چهار بعد از فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی می باشد. که عبارتند از:

  • عادت به مطالعه و کتابخوانی
  • انگیزش به مطالعه و کتابخوانی
  • تقسیم بندی زمان برای مطالعه و کتابخوانی
  • محبوبیت عمومی کتابخوانی و کتابخانه

این پرسشنامه که دارای چهار بعد بوده، هر بعد 5 سوال از پرسشنامه را به خود اختصاص می دهد.

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پایان نامه خسروی (1392) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از دانشجویان توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی برابر با ۰/۷۹ می باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
تعریف عملیاتی :دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
منبع : دانلود پرسشنامه رایگان علوم تربیتی
کد محصول: 3008
سوالات : 20
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 2

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line