طرح انجام مصاحبه اختصاصی بر اساس نظریه چهار ربع

ندهرمان پدر تکنولوژی تسلط مغز است. بر اساس تحقیقات وی، مغز انسانی نه فقط از جنبه فیزیکی، بلکه از جنبه عملکردی نیز تخصصی شده است. وی مطابق یک الگوی استعاری برای مغز چهار ربع تمایلات تفکری قائل شد. هر کدام از این ربع ها، ترکیب بسیار متمایزی از توانائی های تفکری فرد را دارا هستند.

این پژوهش از پرسشنامه 60 سوالی هم ارز با HBDI که از ابزار‌های اولیه سنجش تسلط ربع‌های مغزی هرمن بوده و به صورت فعالیت‌های ترجیحی هر یک از ربع‌های مغزی توسط ادوارد و مونیکا لامزدین و براساس مدل 4 ربعی تئوری ند هرمن مطابقت داده شده است و شامل 60 سوال با 4 زیر مقیاس می‌باشد که میزان تسلط مغزی مدیران را در چهار سبک تفکر ربع مغزی A، ربع مغزی B، ربع مغزی C و ربع مغزی D و در سه سطح : تسلط، تفکر در دسترس و تفکر اجتنابی می‌سنجد.

هرمان ویژگی هر یک از این سبک های تفکر را به عنوان تسلط مغزی A,B,C,D (و بـا ویژگی های) ذیل نشـان می دهد:

تسلط مغزی A,B,C,D

۱- تسلط مغزی از نوع A:

افرادی با ادارک و عملکرد : واقعی، تحلیلی، کمی، منطقی، تحلیل داده ها، ارزیابی، با فرهنگ ماتریسی، آکادمیک

۲- تسلط مغزی از نوع B:

افرادی با ادارک و عملکرد : سازمان یافته، کنترل شده، برنامه ریزی شده، محافظه کار، ساختار یافته بـا فرهنگ سنتی، بورکراتیک، منظم

۳- تسلط مغزی از نوع  C:

افرادی با ادارک و عملکرد : احساسی، بین فردی، انسان گرا، ارزشمدار، ارتباط پـذیر بـا فرهنگ همیاری و بـدون رقابت، منعطف

۴- تسلط مغزی از نوع D:

افرادی با ادارک و عملکرد : بصری، کل نگر، نوآور، مبتکر، مفهومی، فضایی، انعطاف پـذیر بـا فرهنگ خود انظبـاطی و کمی رویایی، ماجراجو

کاربرد آزمون ند هرمان

ندهرمان و تیم وی در سال 1996 و بعد از 26سال مطالعه و تحقیق به روی نیم میلیون نفر تئوری خود را ارائه می دهد. اعتبار آزمون ندهرمان توسط بررسی های مختلف از جمله بررسی وسیع انجام شده توسط بوندرسون 1997 تائید شد. نتایج بررسی های وسیع بوندرسون نشان می دهد کـه نمرات حاصل از آزمون ندهرمان، معیار مناسبی برای حوزه های ذیل به شمار می رود:

  •  - بهبود مدیریت منابع انسانی
  •  - بهبود فرآیند آموزش و یادگیری
  •  - ایجاد محیط کاری مناسب با توجه به تفاوتهای فردی
  •  - بهبود عملکرد تیم های کاری در اثر پذیرش تفاوتهای فردی
  •  - بهبود ارتباط با دیگران در اثر درک تفاوتهای اشخاص با هم
  •  - شناخت مناسب خود و دیگران

شرکت جنرال الکتریک و بسیاری از شرکتهای بزرگ در آمریکا از این آزمون (پرسشنامه) برای بهبود مدیریت منابع انسانی خود بهره می گیرند.

برخی نکات قابل توجه پرسشنامه

در بررسی آزمون نظریه چهار ربع مغزی ندهرمان می بایستی به عوامل ذیل توجه نمود:

۱- آزمون پس از تست بر روی بیش از نیم میلیون نفر نشان داده است که 7درصد افـراد فقـط یک نـوع تسلط دارند، 60درصد افراد تسلط دوتایی دارنـد، 30درصد تسلط  3تـایی دارنـد، 3درصد تسلط چهارگانه دارند.

۲- ربع A: تفکر واقعی، تحلیلی، کمی، فنی، منطقی، استدلالی، انتقادی، تفکر همراه بـا تحلیل داده ها، ارزیابی ریسک، آمار، بودجه های مالی و محاسبات، تصمیم گیری بر اساس منطق و اسـتدلال، فرهنگ مستبدانه، عملکردگرا، در صحبت بیبشتر بحث " خط پایان "، " دریافت واقعیت "، " تحلیل انتقادی " را مطرح می نمایند.

۳- ربع B: تفکر سازمان یافته، برنامه ریزی شده، محافظه کار، ساختار یافته، منظم، با پشتکار، علاقه به اجراء ولی با طرح و تاکتیک و با داشتن راه حل مناسب، حفظ وضع موجـود، فرهنگ سنتی دیوان سالار و بورکراتیک، افرادی وظیفه طلب، مطیع برنامه و زمان، غیر قابل انعطاف و درون گرا.

۴- ربع C: تفکر حسی یا احساسی، فردی و انسان گرا، آگاهی از ارزش ها، هنر دوست، ارتباطات قوی، هیجانات فیزیکی و احساسی و بروز آنها در ظاهر، خونگرم، برونگرا، راحت ارتباط برقرار می کنند، بیشتر از خانواده و ارزش ها و رشد افراد صحبت می کنند، دل نگران و پرحرف، دهن لق، همیاری را دوست دارند ولی اهل رقابت نیستند.

۵- ربع D: تفکر کل نگر، خلاق، تخیلی، مفهومی، فضایی، انعطاف پذیر، شهودی، تمایل شدید جهت رویا پردازی، بازی با زمان های آینده، دورنمای هدف دار، طراحی استراتژیک، نوآوری، فرهگ اکتشافی، تاسیس کننده، مبتکر، بازیگوش، ریسک طلب، مستقل، بیشتر از تحقیق و توسـع حرف می زننـد، زمان برای آنها مهم نیست، زمانبندی سیال را دوست دارند، احساس میکنند نسـبت بـه بقیـه بیگانه و متفاوت هستند، توجه زیادی به خود انضباطی ندارند.

تعریف مفهومی متغیر :checkbax
تعریف عملیاتی :checkbax
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :checkbax
روایی پرسشنامه :checkbax
پایایی پرسشنامه :checkbax
منبع : checkbax
کد محصول : 1002
مولفه : 4
سوالات : 60
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line