پرسشنامه آگاهی فراشناختی (MAI)

مقیاس آگاهی فراشناختی درسال 1994 توسط شراو و دنیسون به منظور بررسی فراشناخت یادگیرندگان نوجوان وبزرگسال ابداع گردید. این مقیاس شامل 52 گویه است و عوامل متمایزی شامل دو بعد فراشناخت، یعنی دانش شناخت و تنظیم شناخت و 8 فرآیند فرعی فراشناخت، را می‌سنجد.

عامل دانش شناختی شامل سه فرآیند فرعی دانش بیانی، دانش روشی و دانش موقعیتی است و تنظیم شناخت پنج فرآیند فرعی ر ادر برمی گیرد که عبارتند از:

  • برنامه ریزی
  • راهبردهای مدیریت اطلاعات
  • وارسی ادراک
  • راهبردهای عیب زدایی
  • ارزیابی فرآیند یادگیری

شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار اطلاعات به توانایی یافتن اطلاعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است. بنابراین توانمندی فراشناختی به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد به طور کلی و دانشجویان و دانش پژوهان به طور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است. از این در اختیار داشتن ابزاری دقیق و کارامد برای سنجش آن ضروری است.

تعریف فراشناخت

اصطلاح فراشناخت برای اولین بار در ادبیات پردازش اطلاعات توسط فلاول (۱۹۷۶) مطرح گردید که به اعتقاد وی، فراشناخت شامل توانایی فرد در آگاهی از فرایندهای شناختی خود و یا پیامدهای ناشی از این فرایندها و پردازش‌ها می‌باشد. به نظر وی فراشناخت شامل بازبینی فعال و تنظیم‌های متعاقب و هماهنگی در فعالیت‌های پردازش اطلاعات است.

فلاول و میلر (۱۹۹۸) فراشناخت را به عنوان آگاهی از این که فرد چگونه یاد می‌گیرد، آگاهی از چگونگی استفاده از اطلاعات موجود برای رسیدن به یک هدف، توانایی قضاوت درباره فرایندهای شناختی در یک تکلیف خاص، آگاهی از این که چه راهبردهایی را برای چه هدف‌هایی مورد استفاده قرار دهد، ارزیابی پیشرفت خود در حین عملکرد و بعد از اتمام عملکرد، تعریف کرده‌اند.

شیوه نمره گذاری و تفسیر

پاسخ‌ها در این پرسشنامه براساس یک مقیاس 5 درجه‌ای از نوع لیکرت محاسبه می‌شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

شراو و دنیسون ضریب همسانی درونی مقیاس مذکور را بین ۸۸ تا ۹۳% و ضریب پایایی را به روش آلفای کرونباخ ۹۳% گزارش کرده اند. در تحقیقات داخلی ضریب همبستگی بین مولفه‌ها را برای کل مقیاس ۹۵% و ضریب پایایی ۹۰% را برای کل مقیاس به دست آوردند. همچنین ضریب همبستگی بین دو بعد فراشناختی و کنترل فراشناختی را ۹۱% و ۹۸% محاسبه کرد و ضریب پایایی را ۸۲% معرفی کرد.

جدول های پرسشنامه

ضرایب همبستگی بین مؤلفه های دانش شناخت و نمره کلی آن
ضرایب همبستگی بین مؤلفه های تنطیم شناخت و نمره کلی آن
میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فراشناخت
میانگین و انحراف معیار نمرات فراشناخت براساس متغیر جنسیت و نوع جامعه
میانگین و انحراف معیار نمرات بعد دانش فراشناختی براساس متغیر جنسیت و نوع جامعه
میانگین و انحراف معیار نمرات بعد تنظیم فراشناختی براساس متغیر جنسیت و نوع جامعه

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 1018
سوالات : 52
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 7

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line