پرسشنامه سنجش عاطفی هیل برن

این مقیاس را آلفرد بی هیل برن (۱۹۶۴؛ به نقل از حقیقی و همکاران، ۱۳۸۱) به منظور سنجش میزان مهرورزی در تعاملات پدر و مادر- فرزندی ساختند. این مقیاس دارای ۸ خرده مقیاس شامل:

  • محبت
  • نوازش
  • تأیید کردن
  • تجربه های مشترک
  • هدیه دادن
  • تشویق کردن
  • اعتماد کردن
  • احساس امنیت

است.

کل مقیاس شامل شانزده پرسش و هر خرده مقیاس در برگیرنده دو پرسش است. پرسش های فرد به پیوند عاطفی پدر و فرزند و پرسش های زوج به پیوند عاطفی مادر و فرزند اختصاص دارند. برای هر پرسش نیز یک طیف پنجگانه پاسخدهی وجود دارد، نخستین پاسخ نشان دهنده ضعیف ترین و آخرین پاسخ نشان دهنده نیرومندترین رابطه عاطفی است که از زمان گذشته تا حال بین پدر و مادر و فرزند وجود داشته است.

تأثیر جو عاطفی خانواده در رشد اجتماعی فرزندان یکی از عوامل مؤثر در رفتار، خانواده است. محیط خانواده اولین و بادوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می‌گذارد. چنانکه می‌دانیم، کودک خصوصیات زیادی را از والدین خود به ارث می‌برد و از این راه پدر و مادر زمینه رشد و پیشرفت افراد را فراهم می‌کنند. نفوذ والدین در بچه‌ها تنها محدود به جنبه‌های ارثی نیست. در آشنایی کودک با زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز خانواده نقش مؤثری را ایفا می‌کند. غالباً پدرها و مادرها فکر نمی‌کنند که برای تعلیم و تربیت فرزندانشان احتیاج به آموزش دارند در صورتی که احتمالاً این مشکل‌ترین وظیفه‌ای است که در زندگیشان به عهده دارند. والدین با فراگیری شیوه‌های فرزندپروری، قادر به حل مشکلات بین خود و فرزندانشان خواهند بود.

پایایی پرسشنامه

موسوی شوشتری (۱۳۷۷) برای تعیین روایی محتوایی، این پرسشنامه را بـه پنج نفر از متخصصان داد، سپس نظرات آنها جمع آوری گردید و سوال هایی که مورد تایید متخصصان بود و روی آنها توافق داشتند نگهداری شد (به نقل از ناهیدی، ۱۳۹۰)، جمشیدی (۱۳۷۹) ضریب پایایی آزمون جو عاطفی خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرد که به ترتیب ۰/۸۷ و ۰/۸۳ هستند (به نقل از ناهیدی، ۱۳۹۰).

روایی پرسشنامه

همچنین برای ارزیابی روایی ملا این آزمون حقیقی، شکرکن و موسوی شوشتری (۱۳۸۱) از روی ماده های آزمون اقدام به تهیه یک پرسشنامه ملاک کردند که به نوعی متفاوت به ارزیابی حیطه های هشتگانه این مقیاس می پرداختند، که پس از اجرای آن بر روی یک نمونه ۱۰۰ نفری از دانش آموزان، ضریب همبستگی بین نمره کل مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده، حیطه های هشتگانه آن و پرسشنامه ملاک را محاسبه کردند که این ضریب بین نمره کل این دو آزمون ۰/۶۴ به دست آمد، نتایج ضریب همبستگی بین این دو آزمون نشان داد که پایایی این آزمون در حد مطلوب است و می توان به نتایج آن اعتماد کرد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 1008
سوالات : 16
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 1

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line