پرسشنامه اهمال کاری تاکمن

این پرسشنامه را جهت سنجش سهل انگاری دانشجویان تهیه و هنجاریابی شده است. این مقیاس یک پرسشنامه خودگزارشی مداد-کاغذی است که 16 ماده دارد و آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه "مطلقاً چنین نیستم"، "این تمایل در من وجود ندارد"، "این تمایل در من وجود دارد" و "مطلقاً چنین هستم" پاسخ می گوید.

این گزینه ها به ترتیب براساس مقادیر 1، 2، 3، 4 نمره گذاری می شوند. 12 ماده در این مقیاس به صورت مستقیم و 4 ماده دیگر این مقیاس (7، 12، 14، 16) به صورت وارونه نمره گذاری می شود. آزمون اهمال کاری تاکمن (TPS) به منظور اندازه گیری توصیف تمایل به تاخیر به گونه ای تعمیم یافته، میل شدید به انجام افراطی فعالیت در موقع انجام کارهای ناخوشایند و تمایل به سرزش رویدادها یا افراد برای پیامدهای ناشی از اهمال کاری به کار می رود

ویژگی پرسشنامه تاکمن

«پایایی» ابزار بیانگر میزان «ثبات و تکرار پذیری نتایج» می‌باشد. یعنی ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386). از عمده‌ترین روش‌های مورد استفاده در تعیین پایایی یک ابزار، روش «آلفای کرونباخ» می‌باشد که در پژوهش حاضر نیز این روش برای تعیین پایایی ابزار های پژوهش استفاده گردیده است.

پایایی پرسشنامه سهل انگاری تحصیلی تاکمن در کتاب وایلز (1387) برابر با 94/0 گزارش شده بود که بیانگر پایایی مناسب ابزار سنجش سهل انگاری تحصیلی می‌باشد. در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی‌های بیشتر، این پرسش نامه در میان 30 نفر از دانشجویان به صورت مقدماتی اجرا گردید که «آلفای کرونباخ» بدست آمده برای پرسش نامه در اجرای مقدماتی عدد 873/0 بود که از پایایی مناسب و بالای این ابزار جهت سنجش متغیر سهل انگاری تحصیلی حکایت داشت.

تعریف مفهومی و عملیاتی سهل انگاری تحصیلی

  • تعریف مفهومی: سهل انگاری بر انجام فعالیتهای جایگزین به جای کار اصلی دلالت دارد که اصلاً با بطالت و تنبلـی مترادف نیست زیرا در تنبلی فرد اصلاً میلی به انجام هیچ نوع کاری را ندارد ولی در سهل انگاری فرد فقط کار اصلی را انجام نمیدهد، اما خود را سرگرم کارهای دیگر می کند (اسکونبورگ،2004).
  • تعریف عملیاتی: درپژوهش حاضر برای تعیین میزان سهل انگاری تحصیلی دانشجویان از نمرات مقیاس سهل انگاری تحصیلی تاکمن، استفاده شده است.

 

تعریف مفهومی متغیر :checkbax
تعریف عملیاتی :checkbax
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :checkbax
روایی پرسشنامه :checkbax
پایایی پرسشنامه :checkbax
منبع : checkbax
کد محصول : 1003
مولفه : 4
سوالات : 15
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 22

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line