تست اضطراب مرگ تمپلر

متداولترین پرسشنامه ای که در زمینه اضطراب مرگ تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است، مقیاس تک بعدی 15گویه ای اضطراب مرگ تمپلر است که توسط پروفسور تمپلر طراحی و در سال 1970 منتشر شد.

نسخه گسترده شده آن در سال 2006 در 51 گویه ارایه شد. با توجه به این که در اکثر مطالعات مربوط به اضطراب مرگ از مقیاس 15 گویه ای اضطراب مرگ تمپلر استفاده شده لذا روایی و پایایی نسخه گسترده شده آن در حد بسیار محدودی بررسی شده است.

تعریف و مفهوم

اضطراب واکنشی است در برابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشا آن ناخودآگاه و غیرقابل مهار است و عوامل متعددی آن را ایجاد می‌کنند. در این میان انواع خاصی از اضطراب بر اساس منشا آن شناخته و نام‌گذاری شده‌اند که اضطراب مرگ یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. اضطراب مرگ افکار، ترس‌ها و هیجانات مرتبط به واقعه پایانی زندگی و فراتر از حالت عادی زندگی است. برخی از پژوهشگران اضطراب مرگ را ترس آگاهانه و ناخودآگاه از مرگ یا مردن می‌دانند. اضطراب مرگ مفهومی پیچیده است که به سادگی قابل توضیح نیست و به طور کلی شامل مفاهیم ترس از مرگ خود و دیگران است. به بیان دیگر اضطراب مرگ شامل پیش‌بینی مرگ خود و ترس از فرآیند مرگ و مردن در مورد افراد مهم زندگی است.

معرفی مقیاس اضطراب مرگ تمپلر

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است. این پرسشنامه توسط رجبی و بحرانی (۱۳۸۰) به فارسی برگردانده شده است.

مولفه ها

  • اضطراب مرگ صرف
  • عامل عمومی
  • ترس از درد و جراحی

نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه

پاسخ بلی نشانه وجود اضطراب در فرد است. دامنه نمره های این مقیاس از صفر تا پانزده است و نمره زیاد ( نمره بالاتر از متوسط ” نمره ۸″ ) معرف درجه ی بالایی از اضطراب مرگ است. به این ترتیب نمره های این مقیاس بین صفر تا ۱۵ متغیر است که نمره بالا معرف اضطراب بالاتر افراد در مورد مرگ است.

پایایی و روایی

بررسی های به عمل آمده درباره اعتبار مقیاس اضطراب مرگ ، نشان می دهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی بهره مند است.

ساینو و کلاین ۴۲ (۱۹۹۶ م) ، ضرایب آلفای کرانباخ را برای عامل های سه گانه ای که با روش تحلیل عوامل و ویرایش ایتالیایی این مقیاس به دست آمده اند، به ترتیب ۶۸/۰ ، ۴۹/۰ و ۶۰/۰ گزارش کرده اند. تمپلر (۱۹۷۰م) ضزیب بازآزمایی مقیاس را ۸۳/۰ به دست آورده است. همچنین پایایی پرسشنامه در پژوهش قاسم پور و همکاران (۱۳۹۱) با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۶۵% به دست آمد. در پژوهش رجبی و بحرانی (۱۳۸۰)  برای بررسی روایی، از مقیاس اضطراب آشکار استفاده شد که نتیجه ۳۴% همبستگی را نشان داد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 1017
مولفه : 3
سوالات : 48
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 4

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line