آزمون تمایل جنسی هالبرت

این آزمون توسط دیوید هالبرت  روانشناس برجسته آمریکایی طراحی شده و برای سنجش میزان تمایل جنسی به کار می رود. یکی از ویژگی های این تست این است که تحت تاثیر پاسخ های مبتنی بر تمایل جامعه قرار نمی گیرد. این آزمون شامل 25 سوال است و هر سوال 5 گزینه دارد.

 این تست روابط زناشویی که نوعی تست روانشناسی است میتواند برای اشخاص بسیار مهم بوده و جواب های آن ها می توانند جنبه های بسیار مهمی را از زندگی زناشویی آن ها اشکار نماید.

اگر مایلید که بدانید میل جنسی شما نسبت به متوسط جامعه کم یا زیاد است این تست را بزنید.

تمایل جنسی

تمایل جنسی نوعی حالت انگیزشی و علاقه به موضوعات و فعالیتهای جنسی است یا می‌توان آن را خواست، یا نیاز یا اجبار به جستجوی موضوعات جنسی یا درگیر شدن در فعالیتهای جنسی نامید. میل جنسی، کشش جنسی و شهوت را می‌توان مترادف با تمایل جنسی دانست. تمایل جنسی یکی از وجوه سکسوالیته به‌شمار می‌آید که می‌تواند در هر فردی متفاوت از فردهای دیگر باشد. هم‌چنین می‌تواند بسته به شرایط در زمانهای مختلف تغییر کند.

شاخص تمایل جنسی هالبرت

طبق نظر کاپلان پاسخ جنسی  از سه مرحله ی  متوالی تشکیل شده است:

  • میل
  • برانگیختگی
  • اوج لذّت جنسی.

هرچند تمایل محقّقان و پزشکان همچنان بر آن است که میل جنسی را مرحله ی اولیه و جدا از پاسـخ جنسی بدانند، این نظر در عمل آزموده نشده و اعتبـار آن زیر سؤال است. در واقع، نه تنها معلوم نیست کـه در طول پاسخ جنسی، میل جنسی از چـه زمانی آغـاز میشود، بلکه تعریف دقیق میل جنسی هم مشخص نیست.

در گذشته، انگیختگی جنسی و میل جنسی، سازه هایی جداگانه در نظر گرفته می شدند، اما شواهد زیادی مبنی بر آن وجود دارد که این دو از نظر تئوری و نیـز پدیدار شناختی با یکدیگر همپوشانی دارند. هالبرت، به این نتیجه رسید که درمان رفتاری برای افزایش میل   جنسی تجربه ی ذهنی انگیختگی جنسی را نیز افزایش میدهد. بررسی های آزمایشگاهی نیز مکـرّر ثابت کرده است که انگیختگی جنسی ذهنی و فیزیولوژیک  و تمایل جنسی، به شدت همگام با هم تغییر می کنند و بررسی پرسشنامه ها نیز حاکی از ارتباط دائمی میان مقادیر انگیختگی جنسی و میل جنسی بوده است.

اخیراً، محقّقان میل جنسی را به عنـوان نـوعی آگاهی از انگیختگی جنسی مطرح کرده اند کـه ارتباط نزدیک آنها را توجیه می کند. میل جنسی که به عنوان آگـاهی از انگیختگی جنسی تعریـف شده اسـت، در واقـع جـزء شناختی انگیختگی جنسی است.میل جنسی را به عنوان یک صفت می توان به صورت حساسیت فرد بـه محرّک جنسی یـا زمینـه ی فـرد بـرای پ اسـخ دادن بـه محرکهای ذهنی انگیختگی جنسی تعریـف کـرد، همچنین بنکرافت که قابلیت انگیختگی جنسی، یـا «قابلیت انگیختگی مرکزی » را یکی از ابعاد اشتهای جنسی میدانست.

تعریف میل جنسی به عنوان زمینه ی فرد بـرای پاسخ دادن به محرّک جنسی با احساسات ذهنی انگیختگی جنسی امکان انجام دو سنجش بر اساس تئـوری را بـرای  عملی کردن سازه ایجاد می کند. بنکرافت و جانسن بر اساس اولین سنجش، مدلی از پاسـخ جنسی پیشنهاد کردند که در بخشی از آن فرض بر این بود که انگیختگی جنسی به تعادل میان برانگیختگی و مهار جنسی بستگی دارد، و تفاوت افراد بستگی به گرایش آن ها به برانگیختگی یـا مهار دارد

طبق چک لیست مهار و SES/SIS مـشخص شـده برانگیختگـی جنسی است که آمادگی برای انگیختگی جنسی پیش بینی کننده ی تعدادی از رفتارها و تجربیات مربوط به میل جنسی است که از جمله ی آن ها می توان بـه فراوانی اسـتمنا، تعداد شریکهای جنسی در تمام طـول عمر، و میزان میل و انگیختگی جنسی گزارش شده توسط شرکت کنندگان در مطالعات سایکوفیزیولوژیک اشاره کـرد. بنابراین، آمادگی برای انگیختگی جنسی می تواند برای تعریف و اندازه گیری سطح صفات میل جنسی، چارچوب تعیین، ایـن پیشنهاد را کند.

اسپکتور، کری و اشـتنبرگ مطرح کردند که میل انجام فعالیت جنسی توسط خود فرد یا داشتن ارتباط با شریک جنسی ممکن اسـت متفاوت باشد، و اینکه میل جنسی بـه عنـوان سازه، ابتدا امری شناختی بوده است. طبق نتایج سیاهه میل جنسی مشخص شده است که میل جنسی یک نفر ه و میل جنسی دو نفره با تعدادی از سنجش های مشابه رفتـار جنسی از نظر تئوری وجوه مشترک دارند. با توجه بـه تـشابه پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت، سیاهه تمایل جنسی دو از لحاظ تئوری، از این معیارها بـه، و یک نفره عنوان ابزارهای سنجش میل جنسی استفاده می شود.

نمونه ای از سؤالات پرسشنامه تمایل جنسی

  • حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم میتواند مرا تحریک کند.
  • سعی میکنم از موقعیت هایی که همسرم را به رابطه جنسی متمایل میکند، بپرهیزم.
  • درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم.
  • در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏همسرم،‏ ‏خواهان‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏بیشتری‏ ‏هستم‏.
  • فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 1013
سوالات : 25
فرمت : پی دی اف (pdf)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line