پرسشنامه رویکرد مبتنی بر شایستگی

آموزش مبتنی بر شایستگی توسط پرسشنامه ای که بر اساس طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی توسط هدایتی و همکاران (1395) تدوین شده است، سنجیده می شود.

این پرسشنامه از 4 مؤلفه هدف، محتوا ، روش و ارزشیابی و سه بعد شناختی، مهارتی و نگرشی تشکیل شده است که شامل 34 سؤال بسته پاسخ پنج ارزشی (هر یک از گزاره ها از 1 کمترین تا 5 بیشترین امتیاز) است.برای پایایی پرسشنامه مذکور روشهای تحلیل محتوای کیفی، روش اسنادی و روش توصیفی -استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت و پس از اعتباریابی توسط متخصصان و صاحبنظران و اعمال تعدیلها، مورد تأیید قرار گرفت (هدایتی و همکاران،1395).

تاریخچه آموزش مبتنی بر شایستگی

به زعم اسپادی (۲۰۰۴) جهان پر از مثال های الگوهای مبتنی بر شایستگی است و تاریخچه آن به ۵۰۰ سال قبل و به حوزه هنر و صنعت در قرون وسطی باز می گردد. با این حال در مورد تاریخ دقیق شروع رویکرد شایستگی و شناسایی آن اتفاق نظر اندکی بین صاحب نظران وجود دارد اما آنها جملگی متفق القول برآنند که ظهور آن مربوط به دهه های آخر قرن بیستم می باشد. در واقع شرکتهای مک بر پیشگام روش شناسی مبتنی بر شایستگی بود و دیوید مک کلند روان شناس دانشگاه هاروارد در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ پایه گذار آن بود. مک کلند سعی داشت آزمونها و ابزارهایی را شناسایی کند تا بتواند عملکرد را پیش بینی کند و ایده اصلی او این بود که شایستگی باید به جای هوش اندازه گیری شود. مقاله مک کلند که در سال ۱۹۷۳ تحت عنوان «آزمودن شایستگی بجای هوش» در مجله روانشناسی آرمیکا چاپ شد، نقطه عطفی برای توسعه نهضت شایستگی به عنوان جایگزینی برای نهضت هوش بود.

روایی و پایایی

برای تعیین اعتبار پرسشنامه آموزش های مبتنی بر شایستگی از روش روایی صوری  استفاده شده است. با توجه به این که، پرسشنامه به تایید اساتید محترم حوزه رشته رسیده است دارای روایی می‌باشد.
قابلیت اعتماد (پایایی) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه‌گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع‌آوری اطلاعات و مشاهدات می‌باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2007
سوالات : 33
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 6

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line