پرسشنامه ارزیابی میزان حسادت افراد

حسادت یک احساس ناخوشایند و فراگیر است. ماهیت و محور اصلی حسادت، آرزو یا تلاش برای از دست رفتن نعمت شخص دیگر استخواه به خودش برسد یا نه، و خواه به صلاح دیگیری باشد یا خیر (ولی زاده و آذربایجانی، 1389) حسادت در نظریه مقایسه اجتماعی ریشه دارد که بر این فرض تکیه می کند که کارکنان از طریق مقایسه خود با افراد مشابه، توانایهایشان را ارزیابی می کنند.

این مقایسه می تواند به دو نتیجه کاملا متفاوت منجر شود اگر نتیجه مقایسه فرد با دیگران مطلوب باشد یه کسب هویت منجر می شود در واقع یکی از معیارهای تشخیصی اختلال شخصیت خود شیفتگی این است که فرد غالبا به دیگران حسادت می ورزد یا اعتقاد دارد که دیگران به او حسادت ورزند (زلاتان کریزان و جوهر، 2012).

حسادت به احساسات بدخیم و خصومت آمیز، تمایل به آسیب رساندن به فرد دیگر، احساس نارضایتی فرد ازحصول مزایای مافوق توسط دیگران و میل به تقلید برای رسیدن به برابری و دست یافتن به برترین ها مربوط می‌شود (کتز دی وریس، 1992). درسال۲۰۱۰، پژوهشگری بنام سلسله، مؤلفه های حسادت سازمانی را از دوبعد فلسفی و روان‌شناسی بررسی کرد. وی با اشاره به اینکه حسادت احساسی است که از مقایسه های احساسی نشأت میگیرد، دو بعد اصلی ناراحتی و نیات خصومت آمیز را ابعاد اصلی حسادت سازمانی معرفی کرد. بعد ناراحتی شامل: ابعاد ترس، دردورنج ونگرانی و بعد خصومت، تمایل فرد برای عملی کردن حسادت خود نسبت به دیگری را شامل می‌شود (سلسه، 2010)

معرفی پرسشنامه

این آزمون دارای ۴۰ جمله کوتاه پنج‌گزینه‌‌ای است. گزینه «کاملاً موافق» برابر با ۵، «تا حدودی موافق» برابر با ۴، «نه موافق نه مخالف» برابر با ۳، «تا حدودی مخالف» برابر با ۲ و «کاملاً مخالف» برابر با ۱ است.

بالاترین نمره در این آزمون ۲۰۰ و پایین‌ترین آن ۴۰ است. برای تفسیر نمره هر آزمودنی، باید نمره او را با میانگین مقیاس (۱۲۰) مقایسه کرد. بنابراین، کسانی که در این آزمون نمره 200 را کسب کنند، دارای حسادت خیلی زیاد و کسانی که نمره ۴۰ را کسب کنند، حسادتی خیلی پایین دارند.

با توجه به این دو معیار، میزان حسادت افراد دیگر نیز قابل تعیین و تفسیر است. به عبارتی دیگر؛ این آزمون، یک آزمون پیوستاری دامنه‌دار است که نمرات در آن، روی یک پیوستار از ۴۰ تا ۲۰۰ ادامه دارد و میزان حسادت هر شخص را موقعیت نمره او بر روی این پیوستار مشخص می‌کند. رویهم‌رفته میتوان به کمک این آزمون، میزان حسادت افراد را به پنج رتبه خیلی زیاد، نسبتاً زیاد، متوسط، نسبتا پایین و خیلی پایین تقسیم کرد.

زیرمقیاس‌‌ها یا نمرات فرعی عبات‌اند از:

  1. محور شناختی: شامل 6 ماده (ماده‌های: 6، 21، 24، 25، 36، 39) و با دامنه تغییراتی 6 تا 30
  2. محور عاطفی: شامل 22 ماده (ماده‌های: 4، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 22، 27، 29، 30، 31، 32، 33، 35، 37، 38) و با دامنه تغییراتی 22 تا 110
  3. محور رفتاری: شامل 12 ماده (ماده‌های: 1، 2، 3، 7، 8، 18، 20، 23، 26، 28، 34، 40 ) و با دامنه تغییراتی 12 تا 60

البته در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها، مقیاس سنجش حسادت (E) را در دو مقوله کلی شناختی ـ عاطفی (1 E) و رفتاری (2E) بررسی میکنیم.

گفتنی است که در پایان این آزمون، یک پرسش درباره میزان صداقت فرد در پاسخ به پرسش‌نامه وجود دارد که تا حدودی معیاری برای صداقت‌سنجی آزمودنی در پاسخ دادن به مواد پنج‌‌گزینه‌ای آزمون به شمار میآید. همچنین برای جلوگیری از سوگیری در پاسخ دادن، تعداد هشت گزاره (گزاره‌های 6، 9، 16، 18، 23، 26، 29 و 31) به صورت معکوس طراحی و نمره‌گذاری شده‌اند.

روایی و پایایی

روایی (اعتبار)

برای محاسبه روایی آزمون، ابتدا از روش روایی محتوایی استفاده شده است؛ به این معنا که مقیاس 40 ماده‌ای با پنج گزینه کاملاً مربوط، «تا حدودی مربوط»، «نظری ندارم»، «تاحدودی نامربوط و کاملا نامربوط» در اختیار بیست نفر از کارشناسان و صاحب نظران مباحث اسلامی و روان‌شناسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد میزان ارتباط هر ماده با سنجش حسادت را با انتخاب یکی از گزینه‌های پنج‌گانه تعیین کنند.میانگین نمره کارشناسان به مجموع گزاره‌‌ها از (5- 1) 38/4 است و مجموع مواد این پرسش‌نامه طبق گزارش کارشناسان، 6/87 درصد با سنجش حسادت مرتبط‌‌اند؛ یعنی این مواد از نظر کارشناسان، ارتباط بسیار بالایی با حسادت دارند.

پایایی (اعتماد)

 برای محاسبه اعتبار آزمون، از روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده شده است که نتایج آن در جدول‌های (1) و (2) آمده است. استفاده از هم‌سانی درونی کرونباخ دو مزیت دارد: اولاً، مستلزم تهیه تنها یک آزمون است و ثانیاً، جلب همکاری آزمودنی‌ها تنها برای اجرای یک نوبت ‌آزمون، ضرورت دارد.

 جدول1: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برای کل مقیاس (در متن اصلی موجود است)

همان‌گونه‌که جدول (1) نشان میدهد، مقدار آلفای کلی مقیاس برابر با 91/0 است. با توجه به مقدار آلفا که بیشتر از 70/0 است، میتوان گفت: مقیاس از اعتبار لازم برخوردار است؛ به عبارت دیگر، میتوان گفت: آزمون، میزان حسادت شخص را میسنجد و مقیاس اعتبار دارد.

جدول 2: نتایج روش دونیمه کردن برای محاسبه اعتبار مقیاس (در متن اصلی موجود است)

همان‌گونه‌که جدول (2) نشان میدهد، مقدار آلفای نمره کل آزمون در نیمه اول برابر با 83/0 و در نیمه دوم برابر با 84/0 است که گویای اعتبار مقیاس است. بنابراین مقیاس ساخته‌شده دارای اعتبار کافی بین 83/0 و 84/0 است. 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2012
سوالات : 42
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line