پرسشنامه رهبری فکورانه

رهبران فکور معنای رفتار خود و دیگران را به خوبی درک می­کنند، تن صدا و عکسل العمل­های ریز و درشت دیگران را می­‌فهمند، و از خود می­پرسند چرا این اتفاقات رخ داده­‌اند؟ و این رفتار بروز کرده است؟ و دائم به دنبال اطلاعات بیشتری برای جواب معمای خود هستند.

رهبران فکور برای پاسخ‌های انعطاف پذیر می­دانند که کدام سبک رهبری را به­‌کار گیرند تا بهترین نتیجه را داشته باشد. برای هر رویکردی لازم می­دانند که نقاط ضعف و قوت را در نظر بگیرند. پاسخ های انعطاف­‌پذیر اساسی ترین و گاهی اوقات سخت­‌ترین روش بیان احترام با همکاران است.

پرسشنامه مربوط به متغیر رهبری فکورانه که توسط کرامت و دیگران (۱۳۹۲) تهیه شده است شامل ۴۰ سؤال است که برای شناسایی مؤلفه های رهبری فکورانه تهیه شده است چون پرسشنامه مذکور قبلاً مورد استفاده قرار گرفته، لذا روایی آن توسط صاحب نظران (استادان دانشگاه) مورد تأیید قرار گرفته است. برای اطمینان بیشتر، پرسشنامه مذکور بین ۲۰ نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه به صورت پایلوت توزیع و مورد  بررسی قرار گرفت که پایایی  آن در سطح بالایی (۰/۹) نیز به دست آمد.

تعریف نظری رهبری فکورانه

کاستلی (۲۰۱۳، به نقل ازکرامت) رهبری فکورانه را براساس الگویی که شامل پنج مؤلفه است تعریف می­کند. رهبری فکورانه از طریق این پنج مؤلفه تحقق پیدا می­کند.

  • اهداف: وظایف و مسئولیت­‌های پیروان را در نیل به اهداف سازمان مرتبط می­‌سازد و فعالیتهای آنان را هدایت، حمایت و پشتیبانی می­‌کند.
  • معنی: پیروان را تشویق می­‌کند تا با یادگیری از تجارب گذشته برای بهبود رفتار و عملکرد آینده خود تلاش کنند.
  • چالش: پیروان را با پرسشگری از ارزشها، باورها و مفروضات خود به­ عنوان نتیجه­‌ای از تجاربشان با ارزشهای مختلف و نظام های اعتقادی دیگرا به چالش می­کشد.
  • بازخورد: رهبر فکور، گفتگوی مداومی را به ­وسیله ارائه كردن باز­خورد بر روی مشاهدات تجربی كاركنان، تداوم می­بخشد.
  • باز بودن: رهبر فکور، با فراهم کردن محیط کاری امن پیروان را جهت به اشتراک گذاشتن عقاید تشویق می­کند (کرامت ، ۱۳۹۳).

روایی و پایایی

روایی (اعتبار)

در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در تهیه و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با استادان راهنما و مشاور و نیز کارشناسان، پرسشنامه ای تهیه گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از ۲۰ نفر برای بررسی نظر مدیران در مورد سئوال ها و پی بردن به نقاط قوت و ضعف پرسشنامه بین آنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار مدیران قرار گرفت.

پایایی (اعتماد)

یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره­‌های مشاهده و نمره­‌های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره­‌های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره ­ها، ضریب پایایی آزمون می­ شود (خاکی، ۱۳۸۶).

پایایی یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه­‌گیری (پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می­دهد. کسانی که برای تحلیل داده­های خود از نرم افزار  SPSS استفاده می­کنند، می­توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه­‌گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یك قاعده‌ی كلی، میزان آلفا دست كم باید ۰/۷ باشد.افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. میزان پایایی هر کدام از پرسشنامه‌ها به تفصیل در جدول (۴-۳ موجود در متن اصلی) آمده است براساس داده‌های گردآوری شده در مرحله­ ی پیش آزمون (پایلوت)، پرسشنامه ضریبی پایایی بالاتر از ۰/۸ احراز کرد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2013
سوالات : 40
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 7

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line