پرسشنامه شخصیتی نئو

این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرا در اصل برای جمعیت بهنجار  تهیه شده ودر طی دهه گذشته بیشترین  استفاده در کاربست های پژوهشی وبالینی داشته است. نسخه اصلی آن در سال 1992 توسط کاستا و مک کرا برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان آزرده گرایی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن وباوجدان بودن) تنظیم شد.

پرسشنامه NEO یکی از جدیدترین پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است. این آزمون به لحاظ انعکاس ۵ عامل اصلی امروزه به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می تواند یکی از مناسب ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد.

ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 74/0 تا 89/0 با میانگین 81/0 متغییر بوده است. در ایران نیز حق شناس (1387) بر روی نمونه 502 نفری جمعییت شیراز به نتایجی مشابه رسیده است، ضریب آلفای کرونباخ برابر 83/0=C ، 71/0=A، 57/0=O، 71/0=E، 81/0=N و اعتبار آزمون- آزمون مجدد در فاصله 6 ماه برابر 53/0=N ، 6/0=A، 76/0=O، 74/0=E به دست آمده است.

نوعی پرسشنامه خود سنجی است که چهار دهه سابقه تحول داشته است و هر حیطه شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد. در دو فرم کوتاه و بلند می باشد فرم بلند آن 240 ماده و فرم کوتاه آن 60 ماده می باشد.

پاسخ گویان هر جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی ( کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملا موافقم) درجه بندی می کنند که دارای ارزش صفر تا 4 است برای برخی جمله ها این نمره گذاری از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا 4 و برای برخی دیگر برعکس است. هریک از عوامل 12 سوال این مقیاس را پوشش می دهند. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمره ای از صفر تا 48 کسب می کند.

این پرسشنامه یکی از معتبرترین و معروف ترین تست های روانشناسی است که به ارزیابی ابعاد شخصیتی هر فرد می پردازد. این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است می تواند یکی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی ۱۵ سال گذشته بر روی نمونه های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است. از این رو سودمندی آن هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی شده است.

پرسشنامه شخصيتی نئو

تاریخچه پیدایش تست نئو

در سال ۱۹۶۱، دو محقق نیروی هوایی آمریکا به نام های ارنست توپز و ریموند کریستال به منظور ارزیابی کاندیداهای شغلی یک ایده مطرح کردند. ایده آن ها تا دو دهه بعد مورد توجه زیاد قرار نگرفت. تا اینکه در سال ۱۹۸۰ دو محقق دیگر به نام های پال کاستا جونیو و رابرت آر مک کری یک تست روان شناسی به نام NEO-I طراحی کردند که تنها می توانست ۳ عامل بزرگ شخصیت افراد را بسنجد. در سال ۱۹۹۰، آن ها آزمون های گذشته را ویرایش کرده و نسخه نهایی تست شخصیت شناسی نئو را به نام NEO-PIR منتشر کردند. در نسخه نهایی، پنج عامل اصلی و بزرگ شخصیت انسانی که بیانگر دلیل رفتار افراد در خانه، اجتماع یا محیط کار است، بررسی می شود.

ابعاد شخصیتی پرسشنامه نئو

پنج بعد شخصیت که در پرسشنامه نئو NEO-FFI مورد سنجش قرار می گیرند عبارتند از:

  • روان نژندی
  • برون گرایی- درون گرایی
  • اشتیاق به تجارب تازه
  • توافق پذیری
  • وظیفه شناسی

شرایط آزمودنی ها

این تست قابل اجرا بر روی افراد به هنجار است. افرادی که مبتلا به اختلالاتی چون حالات روان پریشی و زوال عقل هستند،‌ به گونه ای که این حالات توانایی آن ها را در تکمیل فرم گزارش شخصی تحت تأثیر قرار می دهد نباید پرسشنامه را تکمیل نمایند. سؤالات این پرسشنامه را هر فردی با داشتن حداقل سواد – در حد تحصیلات بالاتر از دوره ابتدایی- می تواند پاسخ دهد.

نحوه تکمیل پاسخنامه

در این پرسشنامه انتظار بر این است که به تمام سؤالات پاسخ داده شود ، در بررسی پاسخنامه اگر سؤال یا سؤالاتی بی پاسخ مشاهده شود آرمودنی تشویق می شود که سؤالات مذکور را تکمیل نماید. در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سؤال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد می تواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند.

در آخر پاسخنامه سؤالی تحت عنوان « آیا به تمام سؤالات پاسخ داده اید؟» آمده است ، منظور از پرسش این سؤال آن است که این امر مهم را به آزمودنی یادآور نماید که سؤالات بدون پاسخ را تکمیل نماید و کنترل مجددی بر پرسشنامه داشته باشد.

اگر آزمودنی پاسخ «نه» به این سؤال بدهد آزمایشگر ممکن است در صدد علت این امر بر آید و در مورد سؤالات بی پاسخ آموزش هایی را به آزمودنی بدهد.اگر در پاسخ نامه سوالات زیادی بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتیجه تصحیح نمی شود.

نمره گذاری

پاسخنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، موافقم و کاملاً موافقم ) تنظیم شده است. نمره گذاری فرم کوتاه این پرسشنامه یعنی NEO-FFI در تمام مواد یکسان نیست. به این معنی که در نمره گذاری برخی از مواد فرم کوتاه پرسشنامه، به کاملاً مخالفم نمره ۴، مخالفم نمره ۳، بی تفاوت نمره ۲ ، موافقم نمره ۱ و کاملاً موافقم نمره ۰ تعلق می گیرد. در حالی که برخی دیگر از مواد این فرم کوتاه به صورت عکس حالت گفته شده نمره گذاری می شوند.(گروسی فرشی،‌۱۳۸۰).

اعتبار و روایی آزمون NEO

معرفی پرسشنامه سنجش صفات شخصیتی(NEO) : در حال حاضر آزمون ۵ عاملی NEO کاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبان های چکوسلواکی،  عربی،‌  هلندی ، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه شده است. پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI توسط مک کری و کاستا روی ۲۰۸ نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین ۸۳/۰ تا ۷۵/۰ به دست آمده است.

اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولانی ۶ ساله روی مقیاس های روان آزردگی خویی ، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه،  ضریب های اعتبار ۶۸/۰ تا ۸۳/۰ را در گزارش های شخصی و نیز در گزارش های زوج ها نشان داده است. ضریب اعتبار دو عامل سازگاری و باوجدانی  به فاصله دو سال به ترتیب ۷۹/۰ و ۶۳/۰ بوده است (مک کری و کاستا ، ۱۹۸۳به نقل از گروسی فرشی ، ۱۳۸۰).

در هنجاریابی آزمون NEO که توسط گروسی فرشی (۱۳۸۰)‌ روی نمونه ای با حجم ۲۰۰۰ نفر از بین دانشجویان دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی ۵ بعد اصلی را بین ۵۶/۰ تا ۸۷/۰ گزارش کرده است.ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی ، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به ترتیب ۸۶/۰٫ ، ۷۳/۰، ۵۶/۰، ۶۸/۰ و ۸۷/۰ به دست آمد. جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی (S) و فرم ارزیابی مشاهده گر (R)، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان ۶۶/۰ در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان ۴۵/۰ در عامل سازگاری بود. (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

در پژوهش آتش روز (۱۳۸۶) با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ۵ صفت : روان آزردگی خویی ، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی بودن به ترتیب ۷۴/۰، ۵۵/۰، ۲۷/۰، ۳۸/۰ و ۷۷/۰ به دست آمد.

هدف گذاری پرسشنامه

هدف اساسی پژوهش حاضر، وارسی جنبه های روان سنجی «پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو» (NEO-FFI) است. بدین خاطر پس از انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، وارسی این مقیاس در دو مطالعه انجام پذیرفت: در مطالعه اول، برای محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی، 604 دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه های تهران، امیرکبیر و شاهد (334 دختر و 270 پسر) با میانگین سنی (sd=2.49) 21.8، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و NEO-FFI را تکمیل کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها عوامل روان آزرده گرایی و مسوولیت پذیری در تمام آزمودنی ها، ثبات درونی قابل قبولی دارند (یعنی بزرگ تر از 0.70) که البته آلفای کرونباخ عوامل برون گرایی و توافقی بودن نیز، از سطح توصیه شده برای مقایسه های گروهی بالاتر است (یعنی بزرگ تر از 0.50).

بنابراین تنها عامل پذیرا بودن، فاقد ثبات درونی قابل قبول است. در مطالعه دوم، به منظور بررسی اعتبار سازه NEO-FFI، همبستگی گشتاوری پیرسون بین 5 عامل NEO-FFI و 9 بعد «سیاهه نشانگان تجدید نظر شده 90 ماده ای» (SCL-90-R) محاسبه شد. نتایج این تحلیل ها نشان می دهد که عامل روان آزرده گرایی با تمام ابعاد SCL-90-R، عامل مسوولیت پذیری نیز با تمام ابعاد SCL-90-R به غیر از بعد افکار پارانویید (بدون در نظر گرفتن تصحیح بونفرونی) و وسواسی- اجباری (با در نظر گرفتن تصحیح بونفرونی)، عامل های توافقی بودن و برون گرایی نیز با توجه به تصحیح بونفرونی به ترتیب با 7 و 3 بعد SCL-90-R همبستگی معنادار دارد و عامل پذیرا بودن با هیچ بعدی ارتباط معناداری ندارد. لازم به ذکراست که در بین این عوامل تنها رابطه روان آزرده گرایی با ابعاد SCL-90-R رابطه مثبت است و بقیه عوامل یا رابطه منفی دارند و یا رابطه معناداری ندارند. در مجموع، نتایج مطالعه کنونی، با توجه به مرور پیشینه پژوهشی در مورد بررسی ویژگی های روان سنجی NEO-FFI در فرهنگ های غیرانگلیسی زبان، لزوم وارسی ساخت عاملی این ابزار را در جمعیت ایرانی نمایان می سازد.

 

تعریف مفهومی متغیر :checkbax
تعریف عملیاتی :checkbax
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :checkbax
روایی پرسشنامه :checkbax
پایایی پرسشنامه :checkbax
منبع : checkbax
کد محصول : 1004
مولفه : 5
سوالات : 60
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line