استریوگرام یا خودبرجسته نما

استریوگرام شماره 11

استریوگرام لوگوی ماشین سازی فورد

.

.

.

راهنمای تصویری : لوگوی ماشین سازی فورد

.راهنمای تصویری استریوگرام ها


 استریوگرام شماره 12

استریوگرام 2 دلفین و حلقه

.

.

.

راهنمای تصویری : 2 دلفین و حلقه

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 13

استریوگرام بز کوهی

.

.

.

راهنمای تصویری : بز کوهی

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 14

استریوگرام دایناسور

.

.

.

راهنمای تصویری : دایناسور

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 15

استریوگرام ماهی و قلاب

.

.

.

راهنمای تصویری : ماهی و قلاب

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 16

استریوگرام خرگوش

.

.

.

راهنمای تصویری : خرگوش

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 17

استریوگرام دست

.

.

.

راهنمای تصویری : دست

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 18

استریوگرام لوگوی بازیافت

.

.

.

راهنمای تصویری : لوگوی بازیافت

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 19

استریوگرام نوار DNA

.

.

.

راهنمای تصویری : نوار DNA

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 20

استریوگرام گل پنج پر

.

.

.

راهنمای تصویری : گل پنج پر

راهنمای تصویری استریوگرام ها

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی