تصاویر ۳ بعدی یا استریوگرام - نوشته پنهان (3D Stereogram)

عکس سه بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : E=mc2


تصاویر ژرف نگار یا استریوگرام

راهنمایی : EAST


عکس 3 بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : Euthyrox - نوعی قرص


عکس سه بعدی یا استریوگرام

راهنمایی : MEIKE


عکس ۳ بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : DPO


استریوگرام

راهنمایی : Value


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی