تصاویر ۳ بعدی یا استریوگرام-سری حیوانات (3D Stereogram) 

عکس سه بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : گوزن


 تصاویر ژرف نگار یا استریوگرام

راهنمایی : ملخ


عکس 3 بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : حلزون


عکس سه بعدی یا استریوگرام

راهنمایی : دو عقرب


عکس ۳ بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : سگ سال 2006


عکس ۳ بعدی یا استریوگرام / 3D Stereogram

راهنمایی : پروانه


گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir

تصویر تصادفی