پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف

پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف توسط کاشدان و همکاران (2009) در دانشگاه های جرج ماسون, کانزاس, شمال کارولینا در گرنس بورو و کالورادو ایالت متحده امریکا در سال 2009 طراحی شد.

این پرسشنامه شامل 10 سوال است که برای ارزیابی تفاوت های فردی در شناسایی، پیگیری، یکپارچگی راه های نو، و به چالش کشیدن تجربه ها با دو عامل "کشش" و "پذیرش"طراحی و هنجاریابی شده است که هماهنگی درونی گویه ها به روش آلفای کرونباخ برای کشش 0.79 ؛  پذیرش 0.75 و کل  0.85 می باشد کاشدان و همکاران (2009). این مقیاس ده گویه ای که نسخه نو و پیشرفته پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف است.

ترجمه و هنجاریابی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان توسط فارسانی ظفری زاده و بهرامی (1395) صورت گرفت. در پژوهش آنان تحلیل داده ها با استفاده از روش همسانی درونی، روایی همزمان و تشخیصی و ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی دو عامل «اکتشاف» و «جذب شدن» را نشان داد که در مجموع 25/68 از واریانس پرسشنامه را تبیین می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که دامنه ضرایب آلفا برای ۲ عامل پرسش نامه از ۰/۷۸ تا ۰/۸۳، ضریب آلفای کل مقیاس ۰/۸۴و ضریب همبستگی آن با پرسش نامه عزت نفس روزنبرگ ۰/۲۷به دست آمد (۰/۰۰۱> p).

با توجه به روایی و پایایی مطلوب این مقیاس، می توان از آن جهت سنجش ویژگی های کنجکاوی و اکتشاف در بین جامعه استفاده کرد.

 

تعریف عملیاتی :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول: 3006
مولفه : 2
سوالات : 10
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 2

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line