ما باید لامپ ها را طوری به کلیدها وصل کنیم که از 1 تا 63 هر عددی انتخاب کنیم ، به همان تعداد لامپ روشن کنیم ...
چون کوچکترین عدد ما 1 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید اول 1 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، یک لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپ

عدد بعدی ما 2 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید دوم 2 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، دو لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپ

عدد بعدی ما 3 است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و دوم با هم ، سه لامپ روشن می شود ...
یک لامپ کلید اول + دو لامپ کلید دوم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...
عدد بعدی ما 4 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید سوم 4 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، چهار لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپعدد بعدی ما 5 است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و سوم با هم ، پنج لامپ روشن می شود ...
یک لامپ کلید اول + چهار لامپ کلید سوم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...
 اعداد 6 و 7 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم روشن می کنیم ...
 عدد بعدی ما 8 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید چهارم 8 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، هشت لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپ

عدد بعدی ما 9 است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و چهارم با هم ، نه لامپ روشن می شود ...
یک لامپ کلید اول + هشت لامپ کلید چهارم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...
 اعداد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم روشن می کنیم ...
 
عدد بعدی ما 16 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید پنجم 16 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، شانزده لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپ

عدد بعدی ما 17 است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و پنجم با هم ، هفده لامپ روشن می شود ...
یک لامپ کلید اول + شانزده لامپ کلید پنجم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...
 اعداد 18 تا 31 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم روشن می کنیم ...
عدد بعدی ما 32 است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید ششم 32 لامپ وصل می کنیم ...
تا با زدن آن کلید ، سی و دو لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...

جواب معمای 63 لامپ

عدد بعدی ما 33 است ، همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و ششم با هم ، سی و سه لامپ روشن می شود ...
یک لامپ کلید اول + سی و دو لامپ کلید ششم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) ...
اعداد 34 تا 63 را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم روشن می کنیم.


 گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir 

برای مشاهده همه تست های هوش و معماها اینجا کلیک کنید...

دیدگاه تان را بنویسید !

مطالب تصادفی سایت :

جواب کامل تمرینات و حل سوالات کتاب ریاضی هشتم

معمای عبور دادن مکعب

جواب تمام تمرین ها و حل سوالات کتاب ریاضی هفت

تصویر تصادفی