تست استرس

در آزمون پیش روی تعیین کنید که در همین لحظه چه احساسی دارید؟ شایان ذکر است پاسخ های پرسش ها از الف ) یک امتیاز - ب ) دو امتیاز ج ) سه امتیاز د ) چهار امتیاز ه ) پنج امتیاز برخوردارند.

1 ) به خود اطمینان دارم؟
الف ) بسیار زیاد
ب ) زیاد
ج ) تا حد متوسط
د ) کمی
ه ) هرگز


2 ) می توانم بر افکار خود تمرکز کنم ؟
الف ) بسیار زیاد
ب ) زیاد
ج ) تا حد متوسط
د ) کمی
ه ) هرگز

3 ) آرامم ؟
الف ) بسیار آرام
ب ) تا حدود زیادی
ج ) تا حد متوسط
د ) کمی
ه ) هرگز

4 ) عصبی ام؟
الف ) هرگز
ب ) بسیار کم
ج ) تا حد متوسط
د ) خیلی
ه ) همیشه

5 ) ناراحتم ؟
الف ) هرگز
ب ) بسیار کم
ج ) تا حد متوسط
د ) خیلی
ه ) همیشه

6 ) بدنم همواره مرطوب است؟
الف ) هرگز
ب ) بسیار کم
ج ) تا حد متوسط
د ) خیلی
ه ) همیشه

7 ) نفسم منظم است؟
الف ) هرگز
ب ) بسیار کم
ج ) تا حد متوسط
د ) خیلی
ه ) همیشه

8 ) احساس تنش در معده ام دارم؟
الف ) هرگز
ب ) بسیار کم
ج ) تا حد متوسط
د ) خیلی
ه ) همیشه

حالا امتیازها را با هم جمع کنید و با معیارهای زیر مقایسه کنید.

تست اضطراب


نتیجه گیری تست  :

 

- امتیاز بین 32 تا 50 :
اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال ، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

- امتیاز بین 24 تا 32 :
اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال ، می توانید با استفاده از کتاب های اضطراب آن را هم برطرف کنید.

- امتیاز کمتر از 24 :
افراد طبیعی را می رساند که اختلال ، اضطراب و مشکل عمده ای ندارند.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی