آموزش مرحله به مرحله ی درست کردن ساقه

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : دو گوشه را مانند شکل بالا تا وسط بیاورید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : حال دو گوشه ی طرفین را دوباره تا وسط تا بزنید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : باز هم مانند دو مرحله ی قبلی دو گوشه را تا وسط تا بزنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : حال کاغذ را برگردانید و انتهای آنرا به نوک آن وصل کنید.(تا کنید)


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : از قسمت مشخص شده دو طرف را به هم نزدیک کنید تا مانند شکل پایین شود.


اوریگامی

مرحله 7 : این مرحله مهم است و به دقت نیاز دارد.

از قسمت های نقطه چین سعی کنید کاغذ را باز کنید.


اریگامی

مرحله 8 : ساقه ی بوجود آمده را می توانید برای گل های دیگر استفاده کنید.


اریگامی ساقه گل

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران هندی

بازیگران ایرانی