آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی تصویری گنجشک

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : دو گوشه ی طرفین را گرفته و تا وسط تا کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : از قسمت مشخص شده کاغذ را به پشت تا کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : دو گوشه ی بالا را تا وسط تا کنید و باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : در این مرحله شما باید انگشت شصت خود را روی قسمت پایین قرار دهید.

با دست دیگر کاغذ را از نقطه ی مشخص شده باز کرده و سپس نقطه ی مشخص شده (در تصویر وسطی) را به قسمتی که انگشت شصتتان در آنجا است نزدیک کنید.

اگر کار را درست رفته باشید کاغذتان به شکل سمت راست تبدیل شده است.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : مرحله ی 5 را برای طرف دیگر نیز تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : طرفین را از قسمت های مشخص شده به داخل تا بزنید.

(دقت کنید تاهایی که می زنید حتما به یک صورت و به یک اندازه باشند)


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : کاغذ را از وسط تا کنید.

(البته دقت کنید از جلو به پشت تا کنید)


آموزش اوریگامی

مرحله 9 : کاغذ را بچرخانید تا شکل مرحله 10 نمایان شود.


آموزش اوریگامی

مرحله 10 : یک تا در بالای کاغذ بزنید و باز کنید و در پایین هم دو تا را طوری بزنید تا برعکس هم باشند سپس آنها را هم باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 11 : از روی نمونه ی کامل شده هم سر آن را باید به داخل ببرید و هم انتها ی دم آن را.


اریگامی گنجشک

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی