آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی تصویری درنا

(پرنده ی درنا -Crane- نماد هنر و تای ژاپنی است)

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از وسط ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : انگشت خود را روی وسط کاغذ بگذارید و سعی کنید سه طرف را در یک نقطه جمع کنید تا شکل سمت راست درست شود.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : برای لایه ی بالایی دو طرف را تا وسط تا بزنید و باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : تا زدن و باز کردن را برای قسمت بالای کاغذ نیز تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : با یک دست گوشه ی پایین را به بالا ببرید و با دست دیگر سعی کنید تاهایی که در 2 مرحله ی قبلی زده اید را به کاغذ محکم کنید.

شما باید در این مرحله تصویر سمت راست را ساخته باشید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : کاغذ را برگردانید و مراحل 4 تا 6 را برای این طرف هم تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : دو گوشه ی طرفین را تا وسط تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 9 : کاغذ را برگردانید و مرحله ی 8 را برای این طرف هم تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 10 : حال از قسمت های مشخص شده در دو طرف،کاغذ را تا کنید و باز کنید.


آموزش اریگامی برای بچه ها

مرحله 11 : کاغذ را از هم باز کنید و سعی کنید آنرا به داخل ببرید.

این کار را برای طرف دیگر نیز تکرار کنید


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 12 : بال های آن را در دو طرف تا کنید.

برای سر (کله) آن نیز ابتدا تا بزنید و باز کنید و سپس آن قسمت را باز کنید وسعی کنید آنرا به داخل ببرید. 


آموزش اریگامی

مرحله 13 : درنای شما کامل شده است.


اریگامی درنا Crane

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی