آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی تصویری جغد

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از وسط ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : انگشت خود را روی وسط کاغذ بگذارید و سعی کنید سه طرف را در یک نقطه جمع کنید تا شکل سمت راست درست شود.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : برای لایه ی بالایی دو طرف را تا وسط تا بزنید و باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : تا زدن و باز کردن را برای قسمت بالای کاغذ نیز تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : با یک دست گوشه ی پایین را به بالا ببرید و با دست دیگر سعی کنید تاهایی که در 2 مرحله ی قبلی زده اید را به کاغذ محکم کنید.

شما باید در این مرحله تصویر سمت راست را ساخته باشید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : کاغذ را برگردانید و مراحل 4 تا 6 را برای این طرف هم تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : گوشه ی بالایی را به پایین تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 9 : مرحله ی 8 را برای طرف پشت کاغذ هم تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 10 : دو گوشه ی طرفین را تا وسط تا کنید.

این کار را برای پشت کاغذ هم تکرار کنید تا شکل سمت راست درست شود.


آموزش اوریگامی

مرحله 11 : اگر لای کاغذ (در طرفین) را کمی باز کنید می توانید بال های جغد را از طرفین بیرون بکشید.

(سعی کنید برای زیبایی کار بال ها را به یک اندازه بیرون بکشید)


آموزش اوریگامی

مرحله 12 : از قسمت مشخص شده کاغذ را تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 13 : حال انتهای تای مرحله ی 12 را به بالا تا کنید.


تا دادن کاغذ

مرحله 14 : حال انتهای تای مرحله ی 13 را به بالا تا کنید.


تا دادن کاغذ

مرحله 15 : با قیچی کمی از لایه ی پایینی را به بالا ببرید.

(دقت کنید 2 لایه وجود دارد و شما فقط لایه ی بالایی را برش دهید)


تا دادن کاغذ

مرحله 16 : جایی که با قیچی بریده اید را از دو طرف تا کنید.


آموزش کاغذ و تا

مرحله 17 : کاغذ را برگردانید و از قسمت مشخص شده لایه ی بالایی را با قیچی برش دهید.


آموزش اوریگامی برای کودکان

مرحله 18 : دوباره کاغذ را برگردانید و گوشه های پشتی مرحله 17 را به بالا ببرید.


اریگامی جغد

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی