آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی ساختن کفش دوزک

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : دو طرف را تا کنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : دو گوشه ی بالایی را تا نقاط مورد نظر تا کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : کاغذ را برگردانید و گوشه ی بالایی را به نقطه ی مشخص شده محکم کنید.(تا یزنید)


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : از نقطه چین مشخص شده دوباره تا زده شود تا مراحل کار پایان پذیرد.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : کاغذ را برگردانید و برای زیبایی کار آنرا رنگ کنید.


اریگامی کفش روزک

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی