آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی ساختن اسب

آموزش تصویری اریگامی اسب

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی اسب

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از وسط ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی اسب

مرحله 3 : انگشت خود را روی وسط کاغذ بگذارید و سعی کنید سه طرف را در یک نقطه جمع کنید تا شکل سمت راست درست شود.


آموزش اریگامی اسب

مرحله 4 : از 3 طرف طوری تا بزنید که در وسط یک مثلث ظاهر شود و تاها را باز کنید.(اینکار را در طرف دیگر( پشت) نیز انجام دهید)


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 5 : نقطه چین مشخص شده را با قیچی ببرید.(هر دو طرف)


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 6 : طرف های بریده شده را از هم باز کنید.


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 7 : چهار تای بوجود آمده از مرحله ی قبل را تا وسط آنها تا بزنید


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 8 : کاغذ را برگردانید.


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 9 : از نقطه چین های مشخص شده تا زده و به حالت خود برگردانید.


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 10 : سعی کنید تاهای زده شده را به داخل کاغذ ببرید و محکم کنید.


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 11 : پاهای اسب را نیز میتوانید به صورت خط راست درآورد. (تکرار مراحل 9 و 10)


آموزش اوریگامی اسب

مرحله 12 : دهان اسب را نیز از حالت نوک تیزی بیرون بیاورید (تکرار مراحل 9 و 10) و دم آن را نیز کمی به بالا ببرید.


اریگامی اسب

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی