عکس های خطای چشم 5

به تصاویر زیر با دقت نگاه کرده و در هر عکس شما باید دو نوع تصویر را پیدا کنید.

خطای چشم victory or Defeat 

victory or Defeat  ؟


خطای دید صورت دختر یا گل و پروانه 

صورت دختر یا گل و پروانه؟


 خطای چشم جمجمه یا پیرمرد و کشتی 

جمجمه یا پیرمرد و کشتی ؟


خطای دید صورت سرباز یا مرد خم شده 

صورت سرباز یا مرد خم شده ؟


 خطای دید اردک یا خرگوش 

اردک یا خرگوش ؟


 خطای چشم مرد سبیلو یا صورت دختر 

مرد سبیلو یا صورت دختر ؟


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

خطای دید یا خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم‌، به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند.

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی