زیبایی های طبیعی روستاهای سردشت 

طبيعت زيبای روستای ديوالان - شهرستان سردشت

طبيعت سردشت - روستای ديوالان

طبيعت سردشت - روستای ديوالان

sardasht nature - روستای ديوالان

طبيعت سردشت - روستای ديوالان

طبيعت سردشت - روستای ديوالان


طبيعت زيبای روستای گلو - شهرستان سردشت

طبيعت سردشت - روستای گلو

طبيعت سردشت - روستای گلو

sardasht nature - روستای گلو


طبيعت زيبای روستای زيوه ملكاری - شهرستان سردشت

طبيعت سردشت - روستای زيوه ملكاری

طبيعت سردشت - روستای زيوه ملكاری

طبيعت سردشت - روستای زيوه ملكاری

طبيعت سردشت - روستای زيوه ملكاری


طبيعت زيبای روستای نلاس - شهرستان سردشت

طبيعت سردشت - روستای نلاس

sardasht nature - روستای نلاس

طبيعت سردشت - روستای نلاس

طبيعت سردشت - روستای نلاس - رودخانه زاب كوچك

طبيعت سردشت - روستای نلاس

طبيعت سردشت - روستای نلاس

طبيعت سردشت - روستای نلاس


 طبيعت زيبای روستای هلوی - شهرستان سردشت

sardasht nature - روستای هلوی

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

تهیه عکس ها:  هیوا احمدی - نلاس - 1389 Sardasht

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی